5.31.2009

El patio andaluz. 6 de junio Casa de la Cultura de El Campello. Un regalo para tus ojos y tus oídos


ANUESCA te espera el 6 de Junio a las 20 horas en la Casa de Cultura de El Campello

5.29.2009

La luz siempre fue tormenta.André Cruchaga. Blog El cielo a Caballo


La llum sempre fou tempesta
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

La llum sempre fou tempesta —sona al territori dels somnis:
Viu deixant empremtes al solc, obri la nit de les armadures,
Navegants de l’espavent entre espines de claror
—claror distinta, perpètua sang on les ciutats creuen
Voreres inversemblants: la llum sempre ha sigut una ombra als
Mocadors de l’aire: ací envaeix, dreçada, la memòria, tot el suor
I l’horitzó de les nines —les aigües de l’oblit sempre foren
Records—camí d’amarant damunt de la ribera de les tempes.
Sempre fou nines obertes al present. Hamaca damunt de devantals
De foc, Pàtria del tamany de l’horitzó, gosat ull als rius
De la ferida —aqueixa ferida clamorosa de la història on
L’esterilitat no gaudeix de ciutadania. —Llum no a l’abillament
Del vòmit, ni la saliva: la nit governa cada paraula de por.

La llum és un puny de municions: Camí on es veuen sudaris
I taüts; la llibertat no té fàstics, només tempestes inevitables.
Al fred hi ha espills que la revelen, cortines sense baldes ofegades.
Un dia i un altre, a la pestanya dels ports o els molls,
Les finestres de l’escuma com pàgines en l’alé de la sal.
—Creixen les pedres del dia damunt de les ombres, creix l’escalpel
De la vigília, el sucre de la tempesta a la llinda d’un cosset.
Cega la llum des dels sostres de l’aigua; ací afone la meua còncava carn:
Cegues tu el cristall de les palpebres, el llençol del sòl sense registre,
La roba bruta, cenyida a la destrossa: —la indigència sense espectres
Que es perd en l’escarni amb perjuri, l’estrall hostil
Dels cucs, sobtats dits despresos de la nit…

La llum és un fil damunt de l’asfalt de les premonicions. Blau, no.
—Mans d’arc del cel, branques d’audaç olfacte, esteses damunt
Les tempes. En la nit és abella i entre el zum-zum que la sosté,
Porta inevitable sempre a les nines…
Sempre testimoniatge en la broma de les paràboles, —suma permanent
De l’alfàbega o un altre portal on galopen cavalls sense fatiga.
La llum galopa, llavors, entre radiants voltes: Què hi ha
De la caverna major d’estar desperts? —eixir cap a dies sense insomni,
Sense cendra, sense rellevada? Aclaresc que sovintegen mocadors amargs
A les vidreres; pintar llindars no és de fusters, encara que
El xerrac siga sagaç amb l’asserradura. Què hi ha de la vehemència?
La llum al seu forn, —sense dubte—, guarda epifanies per a gaudir
Uns altres afluents menys foscos que el mos dels proverbis.

La llum nua el rovell dels portals. Trenca les venes
De l’al·legoria, desdejuna a les voravies, la seua llengua felina llepa
Les sabates. Visible, humida, envaeix cementeris de records.
Visible, sobretot, llepa fins a afonar els grisos de la gola.
Visible, com el riure, les seues dents resisteixen els pétals:
—si hi ha cap claror major no la conec. Si hi ha cap altre mar
En les claus de la foscor mai no l’he vist.
Si hi ha cap altra espessor, mai no hi he bracejat: —a la nit
Em reconcilie amb els seus ulls, —ulls de vertigen desafiant,
Ulls fondos com el real del somni…
Baratària, 17.V.2009


La luz siempre fue tormentaLa luz siempre fue tormenta —suena en el territorio de los sueños:
Vive dejando huellas en el surco, abre la noche de las armaduras,
Navegantes del asombro entre espinas de claridad
—claridad distinta, perpetua sangre donde las ciudades cruzan
Veredas inverosímiles: la luz siempre ha sido una sombra en los
Pañuelos del aire: ahí invade, enhiesta, la memoria, todo el sudor
Y el horizonte de las pupilas —las aguas del olvido siempre fueron
Recuerdos—camino de amaranto sobre la ribera de las sienes.
Siempre fue pupilas abiertas al presente. Hamaca sobre delantales
De fuego, Patria del tamaño del horizonte, osado ojo en los ríos
De la herida —esa herida clamorosa de la historia donde
La esterilidad no goza de ciudadanía. —Luz no en el atavío
Del vómito, ni la saliva: la noche gobierna cada palabra de miedo.

La luz es un puño de municiones: Camino donde se ven sudarios
Y ataúdes; la libertad no tiene hastíos, sólo tormentas inevitables.
En el frío hay espejos que la revelan, cortinas sin aldabas ahogadas.
Un día y otro, en la pestaña de los puertos o los muelles,
Las ventanas de la espuma como páginas en el aliento de la sal.
—Crecen las piedras del día sobre las sombras, crece el escalpelo
De la vigilia, el azúcar de la tempestad en el dintel de un corpiño.
Ciega la luz desde los techos del agua; ahí hundo mi cóncava carne:
Ciegas tú el cristal de los párpados, la sábana del suelo sin registro,
La ropa sin lavar, ceñida al destrozo: —la indigencia sin espectros
Que se pierde en el escarnio con perjurio, el estrago hostil
De los gusanos, súbitos dedos desprendidos de la noche…

La luz es un hilo sobre el asfalto de las premoniciones. Azul, no.
—Manos de arco iris, ramas de audaz olfato, tendidas sobre
Las sienes. En la noche es abeja y entre el zumbido que la sostiene,
Puerta inevitable siempre en las pupilas…
Siempre testiga en la bruma de las parábolas, —suma permanente
De la albahaca u otro portal donde galopan caballos sin fatiga.
La luz galopa, entonces, entre radiantes bóvedas: ¿Qué hay
De la caverna mayor de estar despiertos? —¿salir hacia días sin insomnio,
Sin ceniza, sin relevo? Aclaro que abundan pañuelos amargos
En los vitrales; pintar umbrales no es de carpinteros, aunque
El serrucho sea sagaz con el aserrín. ¿Qué hay de la vehemencia?
La luz en su horno, —sin duda—, guarda epifanías para gozar
Otros afluentes menos oscuros que el bocado de los proverbios.

La luz desnuda la herrumbre de los portales. Rompe las venas
De la alegoría, desayuna en las aceras, su lengua felina lame
Los zapatos. Visible, húmeda, invade cementerios de recuerdos.
Visible, sobre todo, lame hasta hundir los grises de la garganta.
Visible, como la risa, sus dientes resisten a los pétalos:
—si hay alguna claridad mayor no la conozco. Si hay otro mar
En las claves de la oscuridad nunca lo he visto.
Si hay otra espesura, nunca he braceado en ella: —en la noche
Me reconcilio con sus ojos, —ojos de vértigo desafiante,
Ojos hondos como lo real del sueño…
Barataria, 17.V.2009
Publicado por André Cruchaga en 5/23/2009 04:49:00 PM 0 comentarios Enlaces a esta entrada
Etiquetas: André Cruchaga, catalán, español, Pere Bessó...

André Cruchaga. Blog El cielo a Caballo.

Masmorra del mormol
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
Crec haver caminat al bell mig d’aigües enterbolides;
Trencades les fulles del vent: ascendir i caure, sentir-me
Fuetejat per l’estació de la por, enderrocar
La decrepitud dels morts, escoltar la pluja
Amb penombra inaudible, i regirar la ferida
De la meua edat: —en la meua memòria se sembraren dies
De cactus, les paraules esquinçaren la meua carn a salpades.
—Hi ha hores d’oblidada llimonada i sempre
Impossibles llençols que no es veuen des de finestres.
El cervell goteja rius irreals, la tortura sembla
Una carnisseria on beuen els coltells la seua iracúndia.
Les criptes abracen el gel dels carrers: hi ha desfici
En cada mà ressuscitada de la respiració;
En els dies vinents, adondades cigales
Damunt de gotes de sofre, sàdiques idolatries del foc.
Vivim en una mena de film: cruixits
De gesticulació amniòtica sobreeixen la gola.
Escrivim sobre filferros de punxes; ens agenollem
Davant de la invalidesa del somni, davant del xiulit
De la tempesta que ens recorda amb certs
Ocells blaus que en res no s’assemblen als somnis
Que sovint esfilagarsen les estovalles damunt de la sal
Del tràfec. Crec haver crescut en l’ofici del gel:
Enmig d’un desorbitat núvol de tabac, enmig
D’una raó sense sabons, riures irascibles, i escates
Sense epifania. Des de la ràfega de la broma vinc:
Mai no hi hagué cap miracle per a fer enrere les meues sabates
Lligades a la cova ultravenosa de la molsa. La collita
De ressòls negà la fantasia i ací germinà la foscor
A borbolls. —sempre una veu que precedí
Les paradoxes del descoratjament: llençols d’ombres
Damunt de l’espill, liquat de mosques a les ulleres:
La saliva vasta, abissal a la foscor dels llavis.
Un dia es devasta del tot als records.
Aquesta és la pitjor ironia que floreix a la balança
De les formigues. Monocords a les temples de la ferida.
Aigua només deslliurada de pedra tosca incerta
De l’entranya, darrere de l’aguait de la pluja…
És una mena d’ironia nugar-me a la flauta de tanta
Cicatriu: —als trens de la fuita, tanmateix,
He romàs sempre. I per bé que la congoixa
Aletege, és disfressa només del mirall que, inaudit,
La carn viu com un escarniment…
Res no hi fa enmig de tant buit. Ni tan sols,
Que els cabells de la foscor passen a la claror: sempre
La flama inconclusa de les aigües, sempre l’espera:
—O la conspiració respirada des de dins, sense mocadors.
Indefinible el desvetlament a la brasa de l’escuma,
El martell de la respiració o el menudall dels símbols.
I, tanmateix, he de caminar encara que cruisquen les barques
On el sucre és irreparable i l’escarn
Un dit de la mà…
Baratària, 20.V.2009

Mazmorra del murmullo

Creo haber caminado entre aguas turbulentas;
Rotas las hojas del viento: ascender y caer, sentirme
Azotado por la estación del miedo, derrumbar
La decrepitud de los muertos, escuchar la lluvia
Con penumbra inaudible, y revolver la herida
De mi edad: —en mi memoria se sembraron días
De cactus, las palabras desgarraron mi carne a zarpazos.
—Hay horas de olvidada limonada y siempre
Imposibles sábanas que no se ven desde ventanas.
Los sesos gotean ríos irreales, la tortura parece
Una carnicería donde beben los cuchillos su iracundia.
Las criptas abrazan el hielo de las calles: hay desazón
En cada mano resucitada de la respiración;
En los días venideros, amaestradas chicharras
Sobre gotas de azufre, sádicas idolatrías del fuego.
Vivimos en una especie de filme: crujidos
De gesticulación amniótica desbordan la garganta.
Escribimos sobre alambres de púas; nos arrodillamos
Ante la invalidez del sueño, ante el silbido
De la tempestad que nos recuerda con ciertos
Pájaros azules que en nada se parecen a los sueños
Que a menudo deshilan los manteles sobre la sal
Del trasiego. Creo haber crecido en el oficio del hielo:
Entre una desorbitada nube de tabaco, entre
Una razón sin jabones, risas irascibles, y escamas
Sin epifanía. Desde la ráfaga de la bruma vengo:
Nunca hubo milagros para desandar mis zapatos
Atados a la cueva ultravenosa del musgo. La cosecha
De heces inundó la fantasía y ahí germinó la oscuridad
A borbollones. —siempre una voz que precedió
Las paradojas del desaliento: sábanas de sombras
Sobre el espejo, licuado de moscas en los anteojos:
La saliva vasta, abisal en la oscuridad de los labios.
Un día se devasta por completo en los recuerdos.
Esta es la peor ironía que florece en la balanza
De las hormigas. Monocordes en la sien de la herida.
Agua solamente desasida de la pómez incierta
De la entraña, tras la asechanza de la lluvia…
Es una suerte de ironía anudarme a la flauta de tanta
Cicatriz: —en los trenes de la fuga, sin embargo,
He permanecido siempre. Y si bien la congoja
Aletea, es sólo disfraz del espejismo que, inaudito,
La carne vive como un remedo…
Nada importa entre tanta oquedad. Ni siquiera,
Que los cabellos de lo oscuro pasen a lo claro: siempre
La flama inconclusa de las aguas, siempre la espera:
—O la conspiración respirada desde dentro, sin pañuelos.
Indefinible el desvelo en la brasa de la espuma,
El martillo de la respiración o el cascajo de los símbolos.
Y sin embargo, debo caminar aunque crujan las barcas
Donde el azúcar es irreparable y el remedo
Un dedo de la mano…
Barataria, 20.V.2009Publicado por André Cruchaga en 5/27/2009 07:01:00 AM 0 comentarios Enlaces a esta entrada
Etiquetas: André Cruchaga, catalán, español, Pere Bessó...

5.28.2009

Mujeres. Poemas de Harmonie Botella


Dualidad humana de Ana Cesana
LA VIEJA


La vieja se balancea en su silla,
sonriendo a la vida,
carcajeándose de la pasión.
Canta y recanta la misma nana,
y a veces susurra palabras de amor.
Sus fanales huecos
se pierden en el ramaje bilioso
del otoño marchito.
Su mirada acaricia las últimas margaritas
y se derrama, ebria, en unos recuerdos espectrales.
Cuando el sol se esconde detrás de las farolas,
el ángel celador, de blanco vestido,
empuja la silla de ruedas de la anciana
hacia el pabellón de los enfermos de alzeimer.

MENCHU


Hilos de algodón helado sobre las mariposas de tus ojos,
perlas de lluvia azuladas rodando sobre tus mejillas,
brillo incandescente y carmesí de tus labios,
nubes doradas que envuelven tu cuello.
Eres el retrato simbólico de la mujer
que, perdida detrás del amor,
busca nueva savia para renacer.MIRADA

El burka esconde su mirada y su alma.
Su vida sumisa se arrastra como un sollozo
y el dolor silencioso agrieta su corazón abatido.
Nadie la ve. Nadie la oye.
Es un fantasma que pasa por la calle,
huyendo como el ayer y el mañana.
Su sufrimiento no existe para los demás.
Es un alma derrotada que va muriendo hacia el infierno.PUTA


Puta. Me llaman Puta
y nací virgen, incauta y sensible.
Mis auroras eran primaveras,
mi vida era dura pero honesta.
El hambre me expulsó de mi tierra
y llegué a un mundo llamado paraíso.
Paraíso para los demás, no para mí.
La hambruna se apoderó de mi alma
y marcó con un látigo a mis hijos indefensos.
La calle, la calle fue la única solución.

Destellos rojizos y plateados
engalanaron mi cuerpo flácido.
Mis ojos vacíos se adornaron
de tonos agresivos y hechiceros
que escondieron la amargura de mi mirada.

Soy mujer de la noche.
Mis labios incandescentes y bermejos
llaman al cliente furtivo.
Mis manos afiladas, de uñas carmesí
acarician la espalda de los transeúntes
mi yo artificial sucumbe con repulsión
al fervor asqueroso de la bestia en celo.

Cuerpo y alma lacerados, violados,
heridos y explotados.
Este es mi destino.
Destino de puta.


CHANEL NÚMERO 5

Un pergamino diáfano, con reflejos de mercurio,
ciñe tu cuerpo inseguro, tambaleante y postizo.
Carmín, fuego agresivo, garras de esmalte rubí
adornan el acabado de tus indolentes manos mártires.
Un eye-liner rectilíneo enmarca
el precipicio insondable de tus dilatados
y tumefactos fanales sombríos.
Un aroma falso de Chanel número cinco
embalsama tu cuerpo
y unos tacones erizados te ayudan
a subyugar tu peregrinación traidora.
Enmascarada de mujer soberana, potente y rica
deambulas como una alma sin fuerza
por la existencia con tu padecimiento interior,
anhelando que la vida te regale
el albor de la esencia vital.
Vergüenza y miedo son el pan de cada día,
vergüenza y miedo te impiden gritar al mundo
que eres una mujer mortificada,
que eres una mujer maltratada.CENICIENTA

Cenicienta grisácea
que llora cerca de la lumbre ahogada,
recuerda el ayer sofocado,
evoca las palabras y los gestos del cariño,
rememora las cálidas sonrisas de la pasión,
las miradas incandescentes,
la fogosidad de ese amor pasado.
El amor, al igual que tú,
tiene arrugas en el rostro y en el corazón,
le duelen las piernas, las manos, el alma y la vida,
no distingue en este almanaque amarillento
el hoy del ayer,
el ayer del mañana,
sus días están hechos de momentos huecos y deslucidos,
de frases sin sentido,
de vocablos que se repiten para rellenar el vacío.
Amor, amor...
¿Cuándo se desvaneció el amor?
¿Cuándo se extraviaron las caricias?
Cenicienta ya no recuerda.
Se pierde en ese pasado reciente,
se revuelve afligida
en la materia opaca de la indiferencia,
en el lodo gris de la indolencia,
en el barro pardo de la desgana.
El espejo mágico
refleja el rostro pálido de la princesa para recordarle
que ya no tiene veinte años,
y que nacieron las primeras canas,
que los sueños hechiceros tienen un fin,
que los príncipes se cansan de las bellas damas,
de sus ideales, y de su conversación,
que hoy sus miradas mudas y desiertas
se extinguen en la pantalla de un televisor,
en un vaso de whisky barato
o en la carrocería de un Laguna último modelo
y que el amor fue sólo un espejismo
que duró el tiempo de un cuento de hadas.
Cenicienta, ya no eres princesa...
No te duermas, despierta. Ya no eres princesa...
Pero puedes ser reina. Despierta...
La corona te espera.RESPUESTA A MIGUEL


En nuestra tierra ahogada de sangre y odio,
en los surcos recónditos de nuestras vidas dolidas,
busco la caricia de tus labios, la sonrisa de tu mirada,
persigo la suavidad de tu cuerpo amante y amado.

En nuestra tierra que llenaste de simiente
me tumbo y lloro por no oír
los estallidos de la contienda,
por no ver los desgarros sangrientos de la triste noche,
por no oler los efluvios pestíferos de la muerte.

En nuestra tierra
que vio como concebimos a nuestro hijo
dejo caer las lágrimas punzantes de la desesperanza,
rasco con mis uñas rotas
la tierra que encubre las semillas,
ensucio mis manos con el lodo inmundo de la guerra.

En nuestra tierra envenenada por el odio,
yo, la esposa del soldado, espero tu retorno
espero que veas nacer el fruto de mis entrañas,
espero que regales la paz a nuestro hijo.Y ME DESNUDO LENTAMENTE

Y me desnudo lentamente delante del espejo traidor.
Mis piernas
engalanadas de sinuosas varices añiles
y de nubecitas foscas
sostienen un raudal de carnes grasientas,
que luchan año tras año contra el sobrepeso,
los dolores, los regímenes milagrosos
y los consejos de los médicos.
Mi cuerpo asqueado
por las dietas nacidas de la quimera,
la vida sana, el deporte moderado, la vida sin humo,
aguanta las miradas
inquisitorias de la familia y de los amigos
que no entienden que una mujer que fue bella y delgada
se transforme poco a poco
en un cúmulo de carnes flácidas.
Y me sigo desnudando lentamente
delante del espejo traidor,
y veo mi mano atrofiada
que se balancea como una tonta
a lo largo de mi cuerpo, de mi cuerpo de mujer madura,
y distingo esa barriga, que alojó tantos embarazos,
esconderse con vergüenza detrás de la otra mano
que poco le falta
para seguir el camino de su compañera.
Y miro hacia abajo y oigo a mis pies casi perfectos
lamentarse de padecimiento y poca comprensión.
¿ Nadie aliviará su dolor?
Que se fastidien,
otras partes del cuerpo sufren y no se quejan.
Y cuando me fijo hacia arriba,
mis ojos deformados y nebulosos
me recuerdan a través de unos nimbos foscos
que la vida pasa,
pasa sin reparar en los estropicios que causa,
pasa con demasiada premura, pasa sin vuelta atrás.
Y me sigo desnudando lentamente
delante del espejo traidor,
y percibo que lo único que me queda son mis neuronas,
más valiosas que un ejército de cuerpos de top-models,
mi amor hacia todos los que me rodean
y siempre el grito de la vida y de la libertad,
albergado en mis senos cansados y flácidos.


Harmonie Botella Chaves.

Mundo de Pueblos Libres de Susana Roberts

Mundo de Pueblos Libres.Mientras la hierba vaya cubriendo
campos de
melancolía

con el rasgo de la esfinge perdida

voy a reclamar
primaveras

de brazos extendidos

hacia el íntimo
espacio

del vegetal que crece

más allá de la lumbre

donde perece la luna

con hombres que sigan de pie

entretenidos en la
corriente ardiente

de los destinos mudos
Quizás los pájaros espectadores resueltosdurante un tiempo sereno de amor

ensanchen el vuelo

del oxidado platillo de seda verde y

puedan devorar el mundo

de animales mezquinospara vaciar los sueños


sobre el hueco natural
del fruto

en su redondez madura.


copyright-Susana Roberts(Mayo 27-09)

COLORES un poema de Carlos Fernández Muriel

Colores
Azul, verde, rojo, negro,
blanco, amarillo… colores
todos marchan junto a mi;
brindándome en sus destellos
razones para vivir.

Azul:
manto ondulado del mar,
celeste en sueños de niño,
severo, regio y lejano
pero orgulloso y bravío…
Bandera de libertad
Verde:
ocre vibrando en azul
alfombra de pan y vida,
esperanza soñadora,
presagio de primaveras…
Sueño de reloj sin horas
Amarillo:
realidad de cada agosto,
oro etéreo que se palpa,
ilusión de pesadillas,
laurel del duro trabajo…
Calor, fruto,… sol y vida
Rojo:
bravo torrente vital,
encuentro, fuego, pasión
púrpura que se desborda
alfa y omega de sueños…
Remanso del caminar
Blanco.
compendio de todos ellos
nube de hermosa quietud,
rueda de continuo giro,
alba que busca su norte…
Cúpula de pulcritud
Negro:
oscura noche cerrada,
jirones de vida que huyen,
presagios de mal agüero,
carencia de mano amiga…
Dagas de soledad y miedo

Negro, blanco, verde, azul
rojo, amarillo…colores,
que logran con sus destellos
cubrir con pulcro arco iris
a un mundo, muerto sin ellos


Carlos Fernández Muriel

5.23.2009

Comentarios de Encarna.
Es espeluznante, yo me lo creo, pues he olido el hedor a miseria en las callejuelas circundantes a las grandes avenidas con hoteles de 5 estrellas, he visto a familias durmiendo por la noche en aceras y cubiertas con un plástico.
Lo curioso de todo, es que nadie dice que parte de la grave crisis que sufrimos se debe a que casi toda la producción se ha trasladado allí, donde el "comunismo" no se aplica para todos, hay muchos nuevos ricos, que curiosamente son los más aférrimos defensores del sistema. Hay muchísima pobreza, me sorprende que ninguno de los dos grandes partidos mencione nada sobre el tema, en la campaña electoral. Que les pregunten a la Guardia Civíl que pone en las cajas donde reciben los uniformes nuevos...Por lo visto las importaciones de China por parte de los empresarios españoles, son tabú. A nadie le interesa, muchos confunden los conceptos y dicen que "ellos no entran a comprar en los chinos", cuando el problema está en las empresas españolas, los fabricantes de todo tipo de productos, que voy a contar de Famosa..., El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, todas las grandes marcas de ropa, calzado, decoración, textil, muebles, ect...
Un país no puebe vivir de la construcción ¿Quién va a comprar los pisos si no tienen trabajo? Todos somos culpables por consentirlo, por favorecer ese sistema injusto y cruel, el cual enriquece a unos pocos. Entre las miles de bicicletas, he visto Ferraris, Maseratis y otros coches que aquí no se ven. ¿Que hacen los políticos de aquí? ¿porque miran para otro lado? todo son acusaciones e insultos, pero nadie pone el dedo en la llaga, aún no he oído la palabra "China" entre las acusaciones mutuas de los grandes partidos. ¿Porqué no fríen a aranceles a todos los que producen allí para que no les compense y vuelvan a tener que recurrir a la mano de obra europea? No les interesa a nadie ni a unos ni a otros, todos son iguales.
Por mi parte, sintiendolo mucho, tendrán mi abstención como castigo.

Encarna

5.22.2009

Trescientas luces
Trescientas luces.

Centelleos de primavera entre flores,
verduras, tenderos y estallidos
se disolvieron bajo las bombas y pesares.
Guiños aduladores y castos
resistiendo a la metralla homicida
se transformaron en muecas de dolor insolentes.
Noventa verdugos ennegrecidos
sobre los colores irisados y resplandecientes
con los estruendos sordos y asesinos
licuaron la sangre de los inocentes.
Trescientos albores se desvanecieron
en los relámpagos de una oscuridad tétrica
que los malditos pájaros del odio profirieron.
Trescientos candiles se apagaron
cuando las sirenas de Alicante
como desquiciadas a la muerte aullaron.

Harmonie

El patio andaluz. 6 de junio Casa de la Cultura de El Campello. Un regalo para tus ojos y tus oídosANUESCA presenta el 6 de Junio en El Campello
EL PATIO ANDALUZ
Andalucía es fruto del paso de distintos pueblos y culturas que, con el tiempo, han ido plasmando una consonancia particular. Estas culturas, algunas muy disímiles entre sí, han proporcionado una huella remisamente inscrita entre los vecinos. Se puede hablar de una sapiencia andaluza propiamente dicha, ante todo porque a los condicionantes históricos se le han de agregar los geográficos del espacio andaluz.
Andalucía es la cuna de grandes pintores como Velásquez, Picasso o Torres, es la alcurnia de famosos poetas como Lorca , Alberti... Blas Infante escribe: «La vida original, cuya continuidad perpetúa el genio de su antigua ascendencia, es alentada todavía por el pueblo andaluz... Su sangre ha podido enriquecerse con las frecuentes infusiones de sangre extraña, pero sus primitivas energías se han erguido siempre dominadoras».
La tradición, el folklore andaluz son de los más combinados y resaltados de nuestro país. El flamenco, de renombre y fama mundial, está unido a la vida cuotidiana del pueblo. Nace en los suburbios andaluces a principios del siglo XIX de una variopinta mezcla de danzas árabes, judías, gitanas y negras que empiezan a mezclarse en Cadiz a partir del siglo XV.
La Casa de Andalucía realiza este año la decimocuarta feria andaluza en San Vicente con las reinas de la Casa de Andalucía y la Rociera Mayor. Anuesca ha querido este año sumarse a este celebración, de forma mucho más modesta, claro ( ya sabrán los lectores que la cultura y para más INRI la literatura y la poesía son las grandes olvidadas de nuestro pueblo). A pesar de su gran falta de recursos ANUESCA se suma a esta gran fiesta andaluza ofreciendo este magnifico espectáculo de poesías, baile y música: El patio andaluz, el 6 de junio a las 18 horas.
ANUESCA no garantiza que todo el mundo pueda sentarse en la Casa de Cultura, así que tomen aliento corran hasta su butaca y sean de los primeros en ver, oír y palpar lo andaluz en la Casa de Cultura en El Campello.

PD : El numero de asistentes está limitado al aforo del auditorio

5.21.2009

El Patio Andaluz. Casa de Cultura de El Campello el 6 de Junio
Te esperamos:
El Patio Andaluz. Casa de Cultura de El Campello el 6 de Junio a las 20 horas

La COMISIÓN CÍVICA DE ALICANTE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA y la PLATAFORMA INICIATIVAS CIUDADANAS convocan

La COMISIÓN CÍVICA DE ALICANTE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA y la PLATAFORMA INICIATIVAS CIUDADANAS convocan:Para el día 23 de mayo, sábado a las 11:30 de la mañana
en la parte posterior del mercado central (donde están situados los puestos de las flores) un acto cívico de recuerdo y homenaje a las más de 300 víctimas civiles del criminal bombardeo sobre este mercado de la aviación fascista italiana a las ordenes del franquismo, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1938.Como todos los años asistirán y participarán representantes de las fuerzas políticas y sindicales integrantes de esta plataforma y llevaremos a cabo una ofrenda floral y diversas intervenciones evocadoras de aquellos trágicos hechos.En el acto se leerá un poema de Julia Díaz, y una descripción del bombardeo procedente del diario de Don Eliseo Gómez Serrano, ejecutado por las autoridades franquistas, el día 4 de mayo de 1939, tras inicuo juicio sumadísimo, y de un articulo del desaparecido Miguel Gutiérrez, de plena actualidad, sobre el bombardeo y la necesidad del monumento conmemorativo, y Elena Albajar, arquitecta y autora del proyecto del monumento explicará sus características y su situación , y finalmente Enrique Cerdán Tato, Cronista Oficial de la Ciudad, dará lectura a un comunicado de la Comisión Cívica para la recuperación de la Memoria Histórica.La Comisión Cívica y la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas invitan a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en este entrañable acto.Alicante a 21 de mayo de 2009.Fdo. Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante y Plataforma de Iniciativas Ciudadanas

Divulga y difunde este comunicado.

Reseña “En la corriente del tiempo” de Germain Droogenbroodt.Rafael Carcelén García

Reseña “En la corriente del tiempo” de Germain Droogenbroodt

El lector que conozca, aun escasamente, la poesía previa de Germain Droogenbroodt reconocerá desde el principio de este libro los motivos, el estilo y sobre todo el tono inconfundible de su voz poética. Culminación de un ciclo que se iniciaba con El camino – publicado en 1998- y continuaba con Contraluz –en 2002-, En la corriente del tiempo supone un paso decisivo para ir alcanzando –al ritmo de la escritura y en el propio proceso creador, como ya señalara Valente- un tipo de conocimiento más pleno e integrador de la realidad que nos rodea y de todo aquello que, visible o no, nos trasciende.

Escrito en dos momentos diferentes pero en un mismo espacio, Niglath –un pequeño pueblo en el corazón de la cordillera del Himalaya-, es constatable ya desde el comienzo la importancia del paisaje en los poemas y muy significativa la presencia constante del río en todo el texto con su voz peculiar, que es unas veces el sonido (la voz) del agua propia del río, otras una voz oracular, otras la voz de la conciencia o al fin la voz de lo trascendente, que también se insinúa. Pero es siempre una corriente que, en sus vaivenes, en su fluir, en su ajetreo, nos remite –real o simbólicamente- a la vida. Esta sensación da continuidad y ritmo al conjunto. A diferencia de El camino aquí es el agua, su ritmo regular, musical y tan sugerente, el que nos lleva a la meditación (inquieta alguna vez, serena y gozosa la mayoría). Meditaciones que progresivamente –sobre todo en la segunda parte, escrita en 2007- irán abandonando su armazón más críptico y abstracto para, como el agua, adentrarse en un territorio donde aunando las diversas corrientes en una sola, fusionarse con la naturaleza en un proceso más místico que filosófico y que va del yo a lo otro, de lo inmanente a lo trascendente.

Me parece importante incidir, frente a los libros anteriores, en este aspecto: los elementos de la naturaleza presiden todo el poemario y es desde ellos, y en ellos, desde donde se produce toda meditación, toda tentativa integradora de entendimiento. Un rasgo este que lo acerca, más que en los dos conjuntos anteriormente mencionados, al núcleo creativo de la cultura y la poesía orientales. Y si bien es cierto que, como ha señalado el profesor chino Yang Hongshen, “en la recuperación de una poesía épica y filosófica radica la mayor aportación de la poesía contemporánea a su evolución y ese es precisamente el aspecto más brillante de la poesía de Germain Droogenbroodt” en el presente libro los poemas se decantan paulatinamente hacia un lirismo contenido, sobrio y de suma receptividad donde la naturaleza y el yo se funden en una misma y única voz que, en la órbita del entender no entendiendo del místico, alcanza su morada en un territorio donde “Todo se explica/ en lo inexplicable.”

Una voz, en definitiva, que ansía aunar las voces diversas y ser, en la corriente del tiempo, portadora de un flujo y un reflujo que discurren como diálogo interminable. Y esto es algo que si bien caracteriza a todo el ciclo poético desde El camino, en este libro se intensifica poderosamente. Diálogo entre culturas: aquí patente en la presencia de poetas orientales (Lao Tzu, Chuang Tzu, Li Po o Wang Wei), occidentales (Celan, Hölderlin, Petrarca, Valente...) o sufíes como Rumi, etc. No menos significativo es el diálogo permanente de esta poesía con la pintura: en El camino y Contraluz acompañada por los grabados de Satish Gupta, y que compuso expresamente para cada poema; aquí son dibujos a lápiz realizados por Frans Minnaert -reconocido pintor belga y amigo del poeta- para algunos de los poemas y que se han tenido en cuenta para la estructura final del libro. Un diálogo que está presente además en todas las actividades que desarrolla el poeta: como traductor de otros poetas coetáneos de muy diferentes lenguas; en sus recitales integrando poesía, música y pintura; en sus viajes para participar en congresos, festivales, etc. por tan diversos países y culturas; o, a lo largo de toda su obra, con aquellos poetas y creadores de uno u otro continente, de una u otra tradición, y cuyas voces le han resultado siempre tan próximas y familiares.

Pero el diálogo más importante, el que de verdad cuenta aquí, es el que cada uno de estos poemas ha de entablar con el lector. Un diálogo hondo, de altos vuelos y en el que si somos capaces de empaparnos y dejarnos llevar por la corriente de sus versos percibiremos que esa pequeña “gota de aceite” que es cada poema va creciendo en nuestro interior hasta diluirse en nuestro ser y sumergirnos a su vez en una corriente mayor que nos abre, de un modo natural y emotivo, a la otredad. Lo dejó escrito Hans- Georg Gadamer, precisamente en un texto titulado Poema y diálogo: “El poema nos guía más bien como un diálogo que se desarrolla en la dirección de un sentido inalcanzable”. Palabras adecuadas para concluir esta introducción y no demorar ya más el encuentro del lector con los poemas.

Rafael Carcelén García

5.20.2009

Este sábado en el mercado de Alicante
El próximo sábado a las 6 de la tarde, tendrá lugar en la plaza del mercado, un homenaje a las más de 300 víctimas civiles muertas en el bombardeo del 25Mayo de 1938. Se hará un recital poético musical en el que también recordaremos a Mario Benedetti. Se cambiará el sonido de las bombas por el de las guitarras y los tambores ( grupo Alicantonb). Estarán presentes los poetas alicantinos: Julia Diaz, Harmonie Botella, Mercedes Rodríguez, Maria José Arques, Paco Alonso, Javier Fernández, Manolo Parra...

El acto tendrá lugar en la Plaza del 25 de Mayo (Plaza del Mercado Central). Se oirá r un monólogo de la obra de teatro "25 de mayo, la tragedia olvidada", de Miguel Angel Pérez Oca, canciones compuestas meramente para el momento, poesías, música de tambores y un encuentro de guitarras.

Iflac Argentina.Son of Man. Susana Roberts

Son of Man

Have you stopped breathing your dreams?
That dull roots of spring rain
Full of falling clever stars
What the roots that clutch,
New branches grow
Out of the astounded rubbish

Son of man’s prayer
Where the sun beats
A heap of broken images
A different shadow
Under the red rock

the horizon is full of violets in dance
where hyacinths are varnishing the throne
in the forgotten light of the sunset
there full hands are feeding empty hours
With dead sounds in the head
During the sudden frost of the night.

Copyright-Susana Roberts

Iflac Argentina.Hijo de Hombre. Susana Roberts


Hijo de Hombre

Has dejado de respirar tus sueños?
esas raíces embotadas de lluvia de primavera
Llena de estrellas inteligentes derrumbándose
Que las raíces que anidan
Nuevas ramas crecen
Fuera de la atónita basura

rezo del hijo del hombre
donde el sol golpea
un montón de imágenes rotas
una sombra diferente bajo otra roca roja

el horizonte está lleno de violetas en baile
donde jacintos barnizan el trono
en la olvidada luz del poniente
allí manos llenas están
alimentando horas vacías
con sonidos sordos en la cabeza
durante la helada repentina de la noche.


Copyright-Susana Roberts(May 7 -09)

5.16.2009

IFLAC España- GOTAS DE PAZ de Carmen Camacho
GOTAS DE PAZ


Sobre las hojas,

Gotas de paz verde mar,

En el jardín,

De nubes cerúleo,

Nacen estrellas,

A cada rato.En la oscura,

Noche marinera,

Del jardín, restaban

Claridades, de tardes.Hojas de árboles,

Manda reflejos,

De otras brisas,

Frescura, de algas, de ovas.Una tierna ramita,

Buscaba, un paraguas

Que, la resguardara,

De la lluvia, verde, marinera.Únicamente, otra rama,

En alguna arboleda, lejana

Suplicaba, a la ramita,

Que se escondiera,

¡Deprisa, deprisa¡

En la frondosidad,

De su corazón de árbol,

donde duerme la paz

Que la lluvia,

¡No la empapa!Ella fijo la mirada,

Oscuras, oceánicas

Profundidades, marinas,

Algas y caracolas,

Anémonas y nácar,

El jardín del mar,

Vio a las grandes,

Y viejas ramas,

De los árboles entrelazadasCorazón verde esmeralda.

Hasta llevarla, a salvo,

De las lluvias,

Opalinas mareas,

Y, saltó hasta las estrellas.Supo, que llego,

La lluvia verde,

Tembló, por su fragilidad,

De tierna, y pequeña,

rama de la paz

Verde, muy clara,

Recién, abiertas, las hojas.La ramita se entrelazaba,

Entre las ramas

Fuertes y viejas,

Del único corazón,

Verde que quedaba,

donde habita la paz

Y ella rezaba…

Carmen Camacho

5.14.2009

IFLAC ESPAÑA- Harmonie Botella

70 años después.

Con la mirada extraviada perpetúas
este fratricida aguacero
que acuchilla las amapolas sangrientas
de un deslucido marzo asesino.

En el malecón del pacto corrompido,
tu muñeca rota llora frente
a los buques del olvido,
a la promesa mugiente,

a la victoria anhelada,
del náufrago sofocado
en la marea gélida
de un puerto condenado.

70 años después evocas
la azabache mirada
de estas familias aterradas
que perdieron la última alborada.

70 años después reclamas
el fin de la amnesia,
el reconocimiento de la memoria
de estas almas olvidadas.


Almeria.

Alborada rajada desde el mar turbado
por los estallidos inmorales
de un cielo herido por la locura.
Caminos sin fin,
rutas que se pierden,
Maleta perdida y resquebrajada
donde agonizan las míseras prendas
del ayer y del mañana.
Lamentos desabridos de un niño descalzo
al borde del precipicio de la confusión.
Muñeca rota en la acequia de la muerte,
niña sin rostro llamando y buscando a su madre
entre los cuerpos que ya no son cuerpos, sino desperdicios...
No existe la piedad sino el doloroso grito del miedo,
de la incomprensión de un pueblo que agoniza
bajo el yugo de la contienda fratricida .
Hace setenta años...
y podría ser hoy


José Chaves : pasajero del Stanbrook

Senderos estáticos, retorcidos
que se pierden en el musgo glauco
de las reminiscencias y del devenir.

Senderos obsoletos que se desvían
en los meandros opiáceos de la mente
y del recuerdo agrio del ayer.

Senderos henchidos de grietas
que ciñen la memoria frágil
del hombre sin fe y sin señas.

Sendero de las emociones escondidas
entre las páginas céreas de un almanaque
que alguien arrancó de unas paredes polvorientas.

Sendero mutilado de la vuelta al hogar,
no sabes si avanzar o retroceder
hacia ese mundo que ya no te pertenece

Sendero de ida y vuelta
sendero sin principio y sin fin
sendero de la vida y de la muerte.Respuesta a Miguel


En nuestra tierra ahogada de sangre y odio,
en los surcos recónditos de nuestras vidas dolidas,
busco la caricia de tus labios, la sonrisa de tu mirada,
persigo la suavidad de tu cuerpo amante y amado.

En nuestra tierra que llenaste de simiente
me tumbo y lloro por no oír los estallidos de la contienda,
por no ver los desgarros sangrientos de la triste noche,
por no oler los efluvios pestíferos de la muerte.

En nuestra tierra que vio como concebimos a nuestro hijo
dejo caer las lágrimas punzantes de la desesperanza,
rasco con mis uñas rotas la tierra que encubre las semillas,
ensucio mis manos con el lodo inmundo de la guerra.

En nuestra tierra envenenada por el odio,
yo, la esposa del soldado, espero tu retorno
espero que veas nacer el fruto de mis entrañas
espero que regales la paz a nuestro hijo.Rostro angelical
.
Rostro angelical de un niño de doce años,
de un niño que no sabe lo que es la guerra
de un niño rubio, de pelo ondulado con la mirada perdida.
Su cuerpo sentado descansa contra el árbol
más alto de su jardín, el árbol que lo vio crecer.
Rostro angelical de uno niño que no entiende
porque él está apoltronado sobre los nudos retorcidos
de lo que mañana será madera, leña o fuego,
de lo que mañana no existirá
de lo que mañana será ceniza.
Rostro angelical de un niño que hace un rato
jugaba con sus amigos a la gallinita ciega
y ahora está reclinado sobre un tronco que le muele la espalda
y le tapa la carnecería que hicieron unos militares
que dispararon sobre algo que se movía.
Rostro angelical de un niño que llora de dolor
cuando ve que sus padres fallecieron hace un instante,
que sus hermanas se desangran en un banco,
y que a él poco le queda
porque su hermano de leche acaba de dispararle en el pecho...


Quiero olvidar.
Quiero olvidar a este hombre que murió
porque no opinaba como los míos.
Quiero callar el suspiro sombrío
de estas amapolas negras
que crecieron sobre los cuerpos vencidos,
estos cuerpos que yacen en el sepulcro del rencor,
y que mueren cada día un poco más
porque la misericordia tiene amnesia.
Quiero olvidar estos seres desencarnados,
estos ojos que veían la muerte,
estos labios que presentían la tortura,
estas manos que se agarraban a las alambradas
de los campos de la ignominia.
Quiero olvidar a esta mujer que tuvo la culpa
da amar al que no ganó la paz,
a este mujer que arrastra su alma atormentada
por un campo segado de amor y de cordura.
Quiero olvidar a esta mujer sin luz
que mora en la agonía de los días que fenecen.
Quiero olvidar a estos huérfanos del exilio
que vagan por el mundo sin saber a que tierra pertenecen
porque un día maté a un hermano
que no opinaba como los míos.GUERRA

El cielo fosco de la discordia
escupe el primer proyectil de la contienda
sobre los inocentes de la nueva era.
Una lluvia acerba de metralla fratricida
penetra el corazón de una humanidad
que se extingue apresuradamente.
Estallidos ensordecedores ascienden
hasta el estridente silencio de la amargura.
El niño aterrado huye de esta desquiciada disputa
anhelando las blancas alas de la paz ultrajada.
Sus ojos vacíos vislumbran las atrocidades
del milenio recién nacido y de la paz sepultada.
Su boca, sin voz, pide clemencia, amor y cordura,
mas los inquebrantables pájaros férreos
no entienden las palabras del cándido infante.
Sólo reconocen el dominio
injusto de la fuerza y de la desazón,
la hegemonía de la fortuna y de la demencia.ESTALLIDOS


Infernales estallidos carmesíes
laceran mis oídos doloridos.
Corruptas detonaciones sangrientas
abruman mi cerebro cohibido.
Relámpagos de contienda salvaje
iluminan el cielo azabache.
Niños perdidos y heridos
corren perseguidos
por las ráfagas de metralla asesina
de los que antes fueron sus hermanos.
El desorden y el caos mortífero
se apoderan de los ciclos de la vida.
Insensiblemente la desazón
desarraiga los símbolos de la paz.CAMINO HACIA EL INFIERNO

Camino hacia el infierno
van estos ojos desquiciados,
estas mentes abrumadas.
Bajo una aguacero de sangre ácida,
los inocentes transitan a través de la inconsciencia,
buscando la luz de la esperanza y de la justicia.
Justicia equivocada, paz troncada
que ceden el paso a los degolladeros.
Degolladeros de la nueva era.
Los almanaques se oscurecen año tras año
con el trance fulminante de estos ingenuos
que huyen hacia el matadero de la sin razón.
Camino hacia el infierno
van estos ojos desquiciados,
estas mentes abrumadas.EL SOL MURIÓ

El sol murió. Lo mató un misil.
El cielo ambiguo y deslucido no tiene razón de ser
y paulatinamente se endereza
hacia los lodazales de la insensatez.
Las nubes mareadas se pierden en el sombrío anochecer
mientras el viento transita con su rancia congoja.

El sol murió. Lo mató un misil.
Los niños no conocerán ya los amaneceres de oro,
las primaveras púrpuras, las praderas esmeraldas,
los firmamentos cerúleos ni las olas añiles.
Llevarán el luto del astro perdido.

El sol murió. Lo mató un misil.TIERRA

La tierra ensangrentada por el acero,
acuchillada por la codicia, la falsedad
acribillada por el mezquino poder,
destrozada por los vejatorios vertidos,
carcomida por la escabrosa inmundicia,
se viste de quebranto y de duelo,
cuando las trompetas de la querella
contaminan los elementos de la existencia.


SUEÑO
(Pintura de Enfero Cerulo: Sueño)

Con su vestido verde,
su pelo negro y desarreglado,
su cara apacible y bruñida,
sus ojos negros cerrados como almendras,
soñó con un mundo mejor
una naturaleza sin vertidos,
un planeta sin metrallas,
un país sin bombas inteligentes,
unas laderas sin mísiles,
unos militares sin armas.
Soñó con un mundo mejor,
un mundo donde los conflictos
se solucionaban dialogando,
un planeta donde los problemas
se resolvían con palabras.
Un país donde las leyes
impedían la contienda,
unas llanuras donde los niños eran felices
y los militares salvaguardaban la paz.
Soñó...


Tus ojos.

Tus ojos son dos sepulturas abiertas
donde se congregan los bramidos de los muertos
de la paz perdida, de la paz olvidada.

Tus ojos son la fosa de la mar agrietada
donde se hunden los barcos de la esperanza,
el tormento de los que surcan hacia el silencio.

Tus ojos son las cruces de los cementerios
donde no yacen los que creyeron
que volverían un día a su tierra herida.


Harmonie Botella

IFLAC ARGENTIA- Poemas de Mary Acosta
---------------------------------------------------------------MARY ACOSTA

ÚTERO DE ANGEL


Caricias con alas sobre el vientre dormido
eclipsan suspiros sobre un manto de guerra.
Profetas desertores comulgan violencia
jugando a ser libres en las pupilas del otro.
Disfrazan el idioma que navega en nuestras venas,
mutilando verdades sobre el gemir del suelo en obligatorio luto.
Es tiempo de amordazar batallas de olvidos inscriptos con fe de erratas,
sepultar la conquista enmarcada y desdibujar la sorda investidura de lo injusto,
para ver germinar desde el útero del ángel,
el sello de la paz lacrado sobre los plurales senderos de la humanidad.

LÁGRIMAS NEGRAS


Lágrimas negras
se ahuecan como piedras

en rostros dormidos.
Sus cuerpos se extienden como raíces
sobre la enlutada tierra.
La sangre regada inútilmente
se desborda,
por el cántaro manso del tiempo.
El espacio llora lágrimas negras
y hoy se esparcen múltiples cenizas,
sobre almas quebradas.
Por el rincón de la luz
llueven lágrimas negras,
cristalizando la memoria de un tiempo volcánico.
Tras crujidos dolorosos, nacen pétalos marchitos
rogando dignidad.
Vidas sin corazones.
Corazones arrojados al sepulcro.
Y tras la realidad trágica,
un fuerte pestañeo:
Dios llorando.* SOLLOZO AMERICANO

Cuando América llora
entristecen las lenguas milenarias
ante el curso abierto de la cruel indiferencia.
Las flechas del hombre
penetran en el hombro de la sana inocencia,
intentando descartar
fortalezas desposeídas de futuro.
Cuando América llora
gime el aire ante múltiples culpables,
que oxidan sus credos
goteados de remordimiento.
Ante los altares de Dios
ángeles y demonios se disputan delirantes
como fieras en celo, a la pródiga tierra,
la piel del tiempo en la sumisión del día,
y al hombre, como último pájaro
que busca amparo en la cima de la esperanza.
Voces de América se arrodillan
sobre la selva hostil y sollozante,
y la humanidad enferma fluye
a través de lenguas llagadas de injusticia.
Siluetas infernales deforman las batallas,
partiendo suelos con los surcos del hombre.
Detrás de vengadores se oculta la muerte
por antiguas revelaciones existenciales,
depredan rostros sin credo
exiliados hacia paralelas razones.
América sangra por derrotas diluidas
sobre el cáliz de los delirios.
Racimos de dolores, tatúan sus suplicas
frente al destino de pañuelos blancos.
El vértice de la torturante quimera
punza olvidos entre los limites,
y brazos multiplicados rodean en cruz
la figura de América,
inaugurando rosarios benditos
en ofrenda por una aspirada libertad.*EL PRESENTE POEMA HA OBTENIDO EL 1º PREMIO JORGE L. BORGES EN EL CERTAMEN GEORGES ZANUN EDITORES / 2007
JURADO: MARIA GRANATA -JOSEFINA LEYVA Y MARIA DE LUJAN CAMPOS

Escritora argentina/española, Promotora literaria y Coordinadora de eventos literarios /artísticos y terapéuticos.

Desarrolla una intensa actividad literaria (congresos, cafés literarios, presentaciones de libros en su país y en el extranjero). Fue jurado en distintos eventos culturales

Ha sido nominada por The American Biographical Institute como “Mujer del año 2002, 2004 , 2005 y 2008” California, USA, y Miembro del Departamento de Nominadores de Mujeres Profesionales de ABI (USA 2003).

Nominada a Candidata para el “Diploma Masters”, de la Academia Mundial de las Letras (USA año 2007).

A lo largo de sus 37 años de trayectoria recibió varias distinciones y premios. Entre los recientes se menciona:
Premio Internacional aBrace 2005,- Montevideo, Uruguay (2006)

Primer premio Internacional antológico latinoamericano “Como ángeles en llamas” – Lima Perú (2004) y “Los ángeles también cantan”, CD (2006)

Seleccionada para 1ª premio en poesía en Certamen antológico: POETAS Y NARRADORES DE IBEROAMERICA por su poema “Sollozo americano” (JURADO INTEGRADO POR, MARIA GRANATA, MARIA LUISA DE LUJAN CAMPOS Y JOSEFINA LEYVA DE USA, Año 2007))

1ª Premio género poesía “JORGE L. BORGES” otorgado por GEORGES ZANUN EDITORES, mérito que dio lugar a la edición de su libro: LA REPUBLICA DE LOS TRISTES (Año 2007)

Nominada por el teatro ARLEQUINES para LOS PREMIOS ARLEQUINES 2007 en el rubro: MEJOR EVENTO CULTURAL por presentación de su libro, La rca. de los tristes (Georges Zanun Editores)

SELECCIONADA EN MEXICO POR ARGENTINA PARA LIBRO HOMENAJE A SIMONE DE BEAUVOIR Y MUJERES QUEBRADAS EN EL MUNDO LLAMADO "LA MUJER ROTA"‏ (LITERALIA - EDITORES - MEXICO, SEPTIEMBRE 2008)

Participación en V Encuentro Internacional de HAIKU, organizado por el Instituto TOZAI, (San Isidro- Pcia Bs. As. Octubre de 2008)

Participación en el Encuentro Latinoamericano de artistas por la NO VIOLENCIA, (Bs. As. 4 y 5 de Noviembre de 2008)

. Algunas de sus obras fueron traducidas a los idiomas inglés, francés, alemán, catalán y portugués.

Participa en más de 40 antologías (Nacionales e Internacionales).

Representante en Bs. As. del Movimiento Cultural Internacional aBrace (Uruguay – Brasil).

Miembro y Delegada en Promoción Cultural en Argentina para IFLAC ( Foro Internacional de Literatura y Cultura por la Paz ).

Miembro y difusora de: Fundación GEDISOS (Asociación civil) y Asociación Cultural ABRAPALABRA (Córdoba, Rca. Argentina)

Integrante cultural grupo literario TE CON PALABRAS - Socia y colaboradora de SADE - SEA - Gente de letras - HILCH ( Instituto Cultural Hispánico de California)Poemarios publicados: “Mensajes del corazón” (1996), “Bajo el ala de un ángel” (2002) “En brazos de dos lunas”(2004)
Poemario y CD “Ceguera en el espejo" (2004)La república de los tristes (2007)
Posee 3 libros inéditos, géneros: poesía (En la piel de Paulina) y Haiku (Haiku al natural)


Prosa poética: (Las cuatro caras del olvido)

5.13.2009

IFLAC ESPAÑA. Poemas de Julia Gallo

LA ESTELA DEL MÁRTIR

Roto el pecho
brota del corazón un santuario
sembrado de claveles
que ascienden al olfato hasta adherirse
al cuello en mil abrazos;
huelen a mayo y gritan alboradas
desde el vientre vacío,
desde el regazo abierto en carne viva
por el parto robado:
¡bermeja carne en flor,
estirpe de heroísmo y esperanza
esgrimiendo ideales!
Mas segaron el cáliz en vendimia
de calvario y de muerte.
¡Ah, grial desbordado de calostros
amargos como el paso
que hiere en cada vuelta el pavimento
de la vía ocupada,
la que torna al medroso en combativo
convirtiéndolo en madre,
clamor, Plaza de Mayo, en rocío
y abuelas peregrinas!
Tiene la leche el nombre y apellidos
de la sangre perdida
aquel día de azufre y de grilletes
mientras ellas entonan,
en racimo, las nanas de otro tiempo
a los hijos del alba.
Cada salmo in memoriam es gemido
de invocación al borde
de la cruz, la impotencia, el arrojo
en pos de un testimonio.
Cada vuelta es un bucle en la quimera
de la foto que busca
su voz, su yo, su alma ya prescrita.
¡Qué amargo vía crucis!…
¡Qué inmedible la lágrima y la pena
enquistada en el pecho!
Ya vivir significa sólo cita,
habitar los zapatos,
componer el pañuelo y la memoria
y zurcir los recuerdos
del fruto que perdieron y reclaman
las madres en la plaza
que no entienden que un hijo se evapore,
o que un nieto se pierda.
Y vacío de entrañas,
reproduce el calvario evocador
en el Gólgota propio:
mazmorras de tormento, hoy convertidas
en templo para artistas y poetas.
¡Bendita sea siempre
la silenciosa herencia de los mártires!

LÁGRIMAS DE SANGRE POR PALESTINA


La tierra no es de nadie, y es de todos
los seres que la habitan.
¿Quién decide tú puedes, y tú no,
asentar una casa y una vida
cuando el cielo nos brinda su tendal
y el sol brilla y calienta, sin hacer
distinción de creencias, razas, leyes…?
¡Cómo sangran tus calles y tus campos,
(mesiánica heredad) / (valioso predio).
Hoy lloras, Palestina -en tus ancestros
divergentes-, con lágrimas de sangre,
gemidos de metralla,
conducta de ceniza y desmemoria
de aquel otro holocausto.
Me lloras por tus niños inocentes
que no entienden de bandos e intereses,
de religión, poder o de caudillos.
Por niños adiestrados en matar
que no saben de infancia.
Y lloras, Palestina viuda, madre
de huérfanas entrañas,
zurcidas de matanza y de agonía,
salmodiando en los cruces de los fuegos
que tus frutos no mueran,
que la carne inocente no se torne
sacrificio de oscuro catafalco.
Me lloras, Palestina violada,
Palestina cadáver, escombrera;
y agitas la conciencia de otros pueblos
mas, dónde hallar tu paz, en qué tratado,
si se ignora el atávico precepto:
La tierra no es de nadie, y es de todos
los seres que la habitan.
Julia Gallo Sanz
Villarramiel (Palencia) Madrid ESPAÑA
19 febrero 2009

DIES IRAE

Ha pateado el hombre sus dinteles,
convirtiendo principios en falenas
rondadoras de fuegos de artificio.
Ha tirado, el hombre, a la basura
el abrazo del alba,
el suspiro que empaña las postales
con el vaho de amores y recuerdos,
y la voz presurosa de una madre
instando a los deberes.
Sediento de avaricia
ha cargado en su cuenta de trofeos
execrables listados de difuntos,
y olvidó, el hombre, los preceptos
de pieles hermanadas,
y quedó atrapado y aturdido
en aquel guardainfante de otra moda,
que bien fuera la jaula, camuflaje,
de fértiles caderas y deseos.
Y el hombre, cual eje del planeta,
ha perdido su centro, el equilibrio,
y se queja la mar en maremotos,
y se rompe la tierra con los sismos,
y diluvia el cielo en llanto, llora,
como lloró Sri Lanka..., por ejemplo.
H2O
H2O, no admite conjetura.
Un número y dos letras -bien preciso-.
¡Mas el agua seguro que no quiso
ser solamente fórmula tan pura!

El agua derrochada, ¡grave hondura
su llaga de sequía, cuyo liso
espectro de desierto será piso
donde la sed nos lleve a la locura!

Tierra y agua -¡bendito maridaje!-
germinar las semillas han logrado,
en un coito de mágico proceso.

Pero el agua se agota en el paraje,
y el hombre, sin creer, ha cuestionado
que al Planeta le pueda pasar eso.

*
Escéptico y gregario se adocena
en masa de indolencia y consumismo,
arguyendo que a él le da lo mismo
tragedia tan remota, tan ajena.

Y no atiende la alarma que ya suena;
embridado de atávico egoísmo
se hace el sordo, no escucha el cataclismo,
y el agua se nos va…,¡esa es la pena!.

¡Cuánto erial dejaremos a los hijos,
sin el jugo que avive el alimento…!
¿No nos pesa tal cargo de conciencia?

Pandemias poblarán los entresijos.
La memoria tendrá remordimiento.
Y perderá la Tierra su apariencia.

*
Se acuesta el “primer mundo” indiferente
por la falta del líquido elemento.
Y al “segundo” le aborda el sentimiento
de tener un problema bien urgente.

Pero existe un “tercero” con su gente
que no sabe de grifos -¡rudimento!-,
y serán los que en un primer momento
padezcan el estiaje más de frente.

Bramarán las cornetas de batalla
en pos de defender el riachuelo,
heredado de aquel último río

Será la convivencia una gran falla
la sequía tendrá regusto a duelo…
¿Anegará la sangre el regadío?
A la voz de fantoches sanguinarios
profanaron mi suelo,
mi casa, mis ancestros…
Esparcieron el llanto y el quejido
en salmos de réquiem,
en siembra de inequívoca matanza.
Llamaron liberar
a tanta indefensión multiplicada,
tiñeron de cinabrio el horizonte
sin líneas de respeto, ni fronteras.
Tasaron nuestra sangre por debajo
del precio del petróleo.
Llamaron a dolor hacer justicia
a cuenta de pequeños y de madres
-de leche amargada en los pezones
del contumaz expolio de la tierra-,
y tiraron la PAZ a los retretes
cual si fuera papel de celulosa;
siendo el miedo veneno ignominioso
-genuflexión de tantas dignidades-
masacraron en nombre de los “dioses”
del dinero, el poder y la venganza.
Ellos
rompieron de un sablazo
el cielo de los ojos.
Nos metieron las tumbas por la boca.
Nos partieron el alma y la memoriaLA PAZ

Pudo ser que dolida, relegada
por tanta podredumbre, tanto lodo,
no quiso saber más, lo dejó todo,
y la PAZ sucumbió de madrugada.

Pudo ser que ofendida y abrasada
subvirtiera poderes, de tal modo,
esquinazo nos diera en el recodo
de la mente ya loca, empecinada.

Se marchó, y rompiéronse naciones
al conjuro de “ya deshabitada”.
Nos dejó el albedrío en cada suerte.

Y en lugar de entonar vivas canciones
de metralla la boca fue llenada,
dando paso a la guerra y a la muerte.

IFLAC ESPAÑA- PAZ LUMINOSA deMaría José Arques Cano

PAZ LUMINOSA
La paz, sonriente y resuelta
ha venido a buscarme esta mañana
para contarme historias
del mundo en que vivimos,
para crear un sueño
en el mundo que añoramos.
La paz, que tanto ansiamos
hoy me ha abierto la puerta
de su templo albo
para mostrarme el cielo
de un tiempo sin premuras,
sin guerras, sin quebrantos.
Y esa paz que yo he visto,
me ha mirado.
Y en su mirada bella y lastimera
resplandecía la luz de una esperanza.


María José Arques Cano

5.12.2009

IFLAC ARGENTINA-Marita Ragozza Mandrini


IFLAC ARGENTINA


La Paloma Blanca Espera
Marita Ragozza Mandrini
DELEGADA IFLAC EN LA CIUDAD DE PEHUAJÓ-BUENOS AIRES -ARGENTINA

En tormentas de ambición y odio
los hombres matan y mueren,
la luna es una rodaja de metal
con fuego maldito,
vidas perdidas,
azucenas tronchadas,
reinos milenarios confundidos,
trigo y racimos quemados . . .

La tierra se enferma,
un humo denso ahoga a la humanidad
y el terrorismo
quinto jinete del Apocalipsis
se cierne en esta postmodernidad.

Sobre tanta violencia
la paloma blanca
parece que ha emprendido el éxodo,
sus alas están plegadas
por el peso de tanta sangre derramada.

La paloma blanca cree y espera
en el corazón de todos los hombres de buena voluntad,
en el trabajo de los pacíficos, los creadores,
los pobres, los fuertes, los justos
los solidarios, los científicos, los soñadores . . .

La paloma blanca espera
en la fronda de la tolerancia,
para volar amplia, libre y rediviva en el cielo
de un mundo fiel a su origen
en donde todas las cosas " eran buenas".


MARITA RAGOZZA DE MANDRINI

PUEDEN LEER LA BIOGRAFÍA DE MARITA EN http://www.iflacenarg.bravehost.com/marita.html

PREMIOS A MARITA RAGOZZA MANDRINI

Segundo premio Poesía entregado por la Feria del Libro de Pehuajó- año 2000.

Menciones POESÍA otorgadas por el Círculo Literario “Bartolomé Mitre “ de Azul ( Buenos Aires ), durante los años 2000, 2001 y 2002.


Mención II Bienal Poesía, otorgada por el Instituto Rega Molina – La Plata – Año 2002.

Reconocimiento por trabajar desde la palabra a favor de la cultura, otorgado por el Círculo Literario “ Bartolomé Mitre” – Azul ( Buenos Aires ) – Año 2003.


Mención Poesía desde Santa Clara del Mar- Año 2003.

Segundo Premio Concurso Nacional Poético para la Mujer, otorgado por el Instituto Literario “ Rega Molina ´” y el Centro de Estudios Nacionales de Historia y Literatura “ Leopolodo Lugones “- La Plata – Año 2003.


Primer Premio Poesía y edición, otorgado por el Instituto Literario “ Rega Molina “ –La Plata – Año 2004.

Distinción Poesía otorgada por la Revista Literaria “ Noticias de la Musa “ – Otoño 2005 –Morón ( Buenos Aires ).

Primera Mención Poesía , otorgada por la Revista Literaria “ Noticias de la Musa “ – Setiembre 2005 – Morón ( Buenos Aires ).

Medalla por actividad cultural destacada, otorgada por la Dirección de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Pehuajó (Buenos Aires) Diciembre 2005.

Poema del Mes en IFLAC ARGENTINA – Directora : María Cristina Azcona – Enero 2006:

LINKS

www.iflacenarg.bravehost.com
www.bilingualmca.bravehost.com
www.bilingualwriters.4t.com
www.artesanias.argentina.co.il
wwwespiritu-enlared.blogspot.com
www.poetasdelmundo.com

CONTACTOS
ragozzamarita@yahoo.com.ar

IFLAC.POEMAS DE ERNESTO KAHAN, ARGENTINAPOEMAS DE ERNESTO KAHAN, ARGENTINA
A LAS OCHO EL ALTO EL FUEGO. PAISAJE DE CIUDAD

14 de Agosto, 2006

Van 9 minutos y en el horizonte hay silencio,
el árbol que toca mi balcón trina con jilgueros y nuevo color.
Los oigo bien, muy bien, son el fondo de la brisa que anuncia la vida
y camino despacio para no despertar las fuerzas del mal, pero camino,
es mi manera de sentir que no es mentira.
Tres pantallas muestran los frentes en la televisión:
No hay hongos de humo en Haifa, no hay llamas en Tiro y en la frontera
¡Oh los bordes alambrados! sigue la tensión y ahora el alto el fuego…

Camino despacio…
Pienso en esas dos ciudades que están sobre el mar
¡Oh el mar, que se enamora rítmicamente de ellas!
Y camino para escuchar el silencio que tienen las notas de “La Pastoral”
Pero el hombre es hombre y no se olvida
y en el norte cada uno canta lo que cree es su victoria
y en el sur un misil nos recuerda que allí todavía hay guerra.

Camino haciendo círculos en regreso
y llego a mi taza de café
¡Oh el café, aroma de mañanas para los que despiertan con planes y programas!
Aroma de pena para los enlutados sin consuelo,
los padres que entierran a sus hijos soldados.

Ocho horas y 33 minutos,
una cadena de tanques de guerra regresa a casa,
una cola sin fin de estrategas golpea las puertas de la prensa,
en las oficinas de los partidos políticos se preparan los discursos,
los obreros de reconstrucción llevan palas y cemento para la ciudad,
nuevas comisiones,
nuevos comités de evaluación
y la preparación para próxima guerra.

La ciudad despierta para continuar su evolución humana
testigo del ser gregario sin compasión,
asfalto, brisa de mar del mediterráneo,
soldados que se abrazan a las ocho y cuarenta
y yo sigo caminando
y David Grossman el escritor por la paz enterrará su hijo esta tarde
y no sus escritos,
y tomaré otro café ciudadano
y cuando esté convencido,
y sonriendo y con panes saliendo del horno,
daré volumen a las notas de La Pastoral.

Nueve horas y treinta minutos,
las bombas siguen en silencio ¡QUÉ BUENO!
Pero están siendo guardas en la ciudad.

Paisaje del hombre gregario…
Siglo XXI, desde que ayer comenzamos a contar.

España 1939 – 2009. Setenta años del fin de la Guerra civil

Setenta años pasaron y hoy taciturno camino
por las calles rotas de la memoria colectiva.


¡Ay Tierra Madre!
¡Ay tu pradera florecida!
Rugen los ecos de los republicanos
en lucha por la justicia,
aquel destino irrechazable…

¡Ay tierra seducida!
¡Ay patria nunca olvidada!
Lejos me posesionaste ¿Recuerdas?
en nombre de “Separad”
y hoy te mantengo abrazada.

– Renacíste en el 31 -

En los cantos que evocaban la nostalgia
y hervían en mis manos
himnos estudiantiles
y sueños de liberación
en libros de filosofía.

Era la luz en la tierra
en los desconocidos pueblos hermanados,
en las mujeres salidas de las tinieblas
en el reparto de riqueza,
y los límites sin fronteras.

Mas vino la guerra en el 36…
y los gobiernos de afuera cerraron
las vías del tren
–"Se lavaron las manos" –
¡Ay Carmela!

Y quemaron los fascistas a los libros,
a mis hermanos, a tus hijos…
Guernica en llamas quedó en la tela de Picasso,
y tus hembras en Federico y su teatro
¡Ay Federico García, como te asesinaron!

Hoy te escribo Tierra Madre
en tiempos que han cambiado
y evoco mi memoria donde rugen
los ecos de los republicanos
- ¡Ay Carmela! - te sigo cantando…VELL I ENAMORAT

Nostàlgia,
notes en saxofó
i praderia de notes baixes.
Ja no puc donar-te
caberots de raïm
ni estrelles en dansa...
Sóc ombra,
sóc paraules i tu ets fembra...
A espai,
estic cremant-me!
Pense en la vella vinya
que encisava
els nostres cossos.
No em resigne...
Mire dins dels teus ulls
que són distint
si parlen més,
grimpe la teua muntanya,
sí, amb paraules
i vaig en pensament
sa cada racó de la teua pell
que les meues dents inventen
i furten de l'absència,
només per a mi
en seducció contínua.

Traducción al catalán por: Pere Bessó


VIEJO Y ENAMORADO


Nostalgia,
pentagramas en saxofón
y pradera de notas bajas.
Ya no puedo darte
racimos de uvas
ni estrellas en danza...
Soy sombra,
soy palabras y tu eres hembra...
¡Despacio,
me estoy quemando!
Pienso en el viejo viñedo
que embrujaba
a nuestros cuerpos.
No me resigno...
Miro dentro de tus ojos
que son distintos
y hablan más,
trepo tu montaña,
sí, con palabras
y voy en pensamientos
a cada rincón de tu piel
que mis dientes inventan
y roban de la ausencia,
sólo para mí
en seducción continua.
MIS ESTACIONES, HOY

Primavera

Con el alba se presentó
a pintar de carmín mis sueños,
feliz, perfumada, llegó a mi encuentro
cuando la sangre quemaba de pena,
los llantos eran de odio
y los desahuciados seguían con su espera.
La encontré y me encontró
y fui quietud en un jardín de borrascas.
Y respiramos…
Sus palabras fueron mi ansia,
y mis pies caminaron más calmos
entre las espinas y mi casa.

Verano

Luego arribó el mediodía,
y mis poemas, en los interminables
pasillos de la burocracia
cayeron agobiados con calor
y en el fuego se quemaron.
¡Ay, la vida!
Entregada mes a mes
todos los días, todos los años…

Otoño

Esa tarde mis escritos
quedaron encerrados
en el estante de otoño,
caja con misterios,
calma y devota,
entre las hojas amarillas
muertas después del dictamen…

Invierno

Me desplomé vencido esa noche
agobiado por el frío,
con nuevos dilemas
y viejos temores.
No dudé y escribí un testamento:
Las letras para las palabras…
A nadar sin descanso los habitantes del río…
Primaveras para los enamorados…
La destrucción de las armas…
Poetas, pan y vino.
Versos para que llegue el alba.

Primavera…

HOYErnesto Kahan (Argentina). Médico, poeta, doctor honorario en literatura. Reside Israel desde 1976. Profesor en varias universidades y un destacado profesional, de cuyo amplio currículum hacemos un resumen. Director de cursos sobre reforma de los sistemas de salud, investigación médica, situaciones de emergencia, medicina comunitaria y salud en el trabajo en universidades de Israel, América Latina y Europa. Ha publicado siete libros y más de 200 artículos en revistas de renombre internacional. Poesías de su libro Paxaporte fueron traducidas a 11 idiomas. Su libro Genocidio fue traducido a tres idiomas y elegido por los festivales del Libro en Mongolia, Alemania, España, Yugoslavia y Argentina. Autor seleccionado en 15 ediciones del libro Nueva Poesía hispanoamericana por Lord Byron Ediciones, una publicación en la que se encuentran los más destacados exponentes de la poesía contemporánea en castellano; poemario universal Poesía Iberoamericana Siglo XXI; todas las 4 ediciones de la Stand@rt World Anthology of Contemporary Poets; Contemporary Poetry en chino e inglés; seleccionado para el libro Diccionario Internacional de Poetas, Hangchon Literature Complete Collection Vol. III y XII, y muchas otras publicaciones. Fundador de “Médicos por la Paz” (Israel, Uruguay, Chile y Bolivia).

IFLAC- Poemas de MARITA RAGOZZA DE MANDRINI


C R E O
MARITA RAGOZZA MANDRINI
ARGENTINA

La guerra cava,
se pierden seres,
el aire se puebla de ausencias memorables,
quiero hablar desde la magia de las letras
y su poder de alquimia,
bebo el vino más amargo
para encontrar el sabor
de todas las penas,
sé de guerras,
hambre ,
odio ,
separaciones,
humillación de humano a humano,
sin embargo,
creo,
creo hasta sangrar sin piedad
dándole más monedas al ciego,
sangro la luna,
sangro el aire que descifra campanas,
sangro a dios,
recorro largos días
con elementos de unción
obtenidos en diciembres
y creo en la paz,
creo y tiemblo . . .
tiemblo para no romperme.

MARITA RAGOZZA DE MANDRINI

MUJER EMBARAZADA EN GAZA

En ancestral misterio
de amor y genes
ella gestaba un sueño de primavera,
hondo perfume inicial /
entraña habitada de luz nueva /
clavel en vasija ancha /
semilla raigada /auspicio de canto
en fría noche de guerra
de ciego misil . . . inocentes blancos.

MARITA RAGOZZA DE MANDRINI

IFLAC- POemas de Elías D. Galati (Argentina )


PAZ... PAZ
Elías D. Galati (Argentina )

La sangre de los inocentes,
Las entrañas de la tierra,
El arcano del mundo
La conjura siniestra.

¿Por qué el hombre se empeña
en destruir al hombre?
Porque impunemente se atenta
Contra el ser y el espíritu.

Deben los líderes
Desarmar los violentos,
Y los que no quieren
Denunciarlos sin miedo.

Que los pueblos sepan
Denunciar los gobiernos
Que no se comprometan
Por la paz, respetando diferencias

No destruyan el hogar,
El hogar de todos,
El único que poseemos
Para vivir de este modo.

Por un mundo digno, libre,
En el que todos unidos
Vivamos en paz

PAZ 2008
Elías D. Galati (ARGENTINA)

El fuego ancestral quema tu mirada
el frío polar de los glaciares
cual helado manto de alborada
cubre tu conciencia, aplaca tus ganas.

La madre parida, con voz desesperada
grita el dolor de los hogares
que emergen marchitos de la tierra desvastada
para volver a comenzar de la nada.

¿Dónde quedó la vida soñada?
Los sones de la guerra ocupan sus lugares
tu alma de poeta ha sido despojada
de sus virtudes puesta en los altares.

La paz es hoy palabra extraviada
la máquina bélica gasta dinerales
sus armas, sus bombas, han sido solventadas
con pobreza, enfermedad y angustias sociales.

¿Dónde está hombre tu pasión amada?
Que fue de tu deber, tus conductas morales
mira a tu interior y la verás reflejada
busca el destino en los dones celestiales.

Porque la paz es tu deber, y en tu morada
no hay espacio para frivolidades
asume el compromiso, la palabra predicada
es la luz que procura mover las voluntades.

IFLAC-Poemas de MARIA CRISTINA AZCONA-ARGENTINA


La Paz Vislumbrándose
por María Cristina Azcona

Su música se escucha cristalina
Viene desde el origen del lamento
Allí donde hay un ángel que camina
Sobre los pétalos del pensamiento.

Sus acordes hacen vibrar al viento
Enigmática y suave lo domina
Hasta que lo vuelve manso, dulce y lento
Incluso llega a ser brisa marina

La paz es pánico hecho tranquilidad
Es guerra de sangre transformándose
En esperanza que se hace realidad

La paz es un sueño componiéndose
Sobre los despojos de esta humanidad
Parece que fuera vislumbrándose.

LA PAZ
por María Cristina Azcona


Plena de cien canciones ella avanza.
Por lomadas o ríos ya se asoma.
Con fulgor de blancura azul alcanza
La oscuridad del alma cual paloma.

Deja estela de gloria en la confianza
Que al corcel de la furia presto doma.
Tras su paso gobierna la esperanza
Conquistando a la brisa con su aroma.

Se transforma el desierto en la pradera
Si su tibia presencia ya es caricia.
Trastoca al frío otoño en primavera.
Al corazón, del odio y la avaricia
Con sereno silencio ya libera.
Puede hacerse real si hoy hay justicia.LA FLOR DE LA PAZ
Por María Cristina Azcona


Abre sus pétalos de terciopelo

Mientras la cubre gélido rocío,

Hecho de lágrimas que forman río,

De los que sufren sin tener consuelo.


Rosa el fulgor ya desvanece el frío

De su color bajo un celeste cielo.

Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo

Sobreviven ante su aroma pío.


Quiere darnos paz bajo un sol dorado,

Esmeralda el cáliz, la faz sedosa...

Sentir que al fin el mundo está cambiado...


Flor que nos da su fruto, generosa...

¡Debería crecer sobre este prado!

¡En vez de muerte vil y guerra odiosa!


AMOR A LA PAZ
Por María Cristina Azcona
Paz se mece cual estela de color
entre el dolor que se reclina
ante el milagro de la vida,
Empequeñecida por un estruendo
de mísiles que producen miedo.
(Vuela su perfumado aroma, es numen
de energía misteriosa. Es un colibrí
sobre una campanilla de la Virgen).
Paz infiere obscura y tierna vida
A las avenidas anegadas por rocío de ojos dulces
Lloran por tanta inutilidad que hiere.
Paz es la palabra henchida de la vida,
Ver vivir este mundo humano en que ser vida
No es un genoma ni un genocida.
LOS NIÑOS PRIMERO
Maria Cristina Azcona
Querido niño, tus ojos de color castaño
Son siempre azules como cielo diáfano.
Están hecho de topacio, oro y alas de hada
Y tienen la sencillez de las cosas doradas.
Niño, tu alegría es nuestra primera ley,
Nuestro deber y nuestra gloria.
Antes que el dinero, la salud y la ciudad,
Tú serás nuestra primera prioridad.
Querida criatura viniste a este mundo
de ángeles suspiro y viento.
Tu alma es clara como arroyo profundo
Y el Amor es el origen de tu primer aliento.
Niño, en nuestra mano está tu futuro
Necesitamos salvarte de lo oscuro
Nunca nos preguntamos cuál es tu mar,
tu bahía, tu universo, tu mejor lugar.
Hay muchos niños que están abandonados
En otra ciudad, sin pan, y sin cuidados.
Ellos aguardan solidaridad pareja
Pero aún no hay una Ley Global que los proteja.


Peace Doves
Palomas de la paz

MARIA CRISTINA AZCONA

Se ven formando estela de blancor
Las aves níveas que al humano ruegan
Dejar los mísiles que vidas que siegan
Abriendo paso al candoroso amor

Saben que dar la paz es su gran honor
Vuela su perfumado aroma y llevan
En misteriosa fuerza nos anegan
Como colibríes dueños del color

Y la oscuridad de pronto encienden
Por la noche sus alas bañadas de rocío
Son dulces ojos que el dolor entienden

Porque mensajeras de un misterio pío
Saben que a la guerra ellas solas vencen
Terminando todo sufrimiento y frío
-------------------------------------------------

Like white ship tale we see the doves
Snowy birds imploring humans
To save their life missiles disarm
To open paths to candour love

They know that peace is their gift
Perfumed essence they bring with joy
Mysterious strength they grant to us
Like humming birds that colours own

In the obscurity doves are the light
Their wings immersed in fresh dew
Sweet two eyes to see the pain at night

They’re messengers of a pure mystery
Unique device to dissemble war
They will give end to cold and injury
Una mañana, una flor, un ave
One morning, a flower, a bird
MARIA CRISTINA AZCONA-ARGENTINA

Hay un árbol cercano a mi ventana
Tiene flores blancas en ramos grandes
Su perfume inspira a esta mañana
a dejar que el zorzal de veras cante.
Y la libertad se vuelve ave
y su generosidad se vuelve voz
y es el zorzal, grano de sal
en mares de bondad primaveral
y son las flores, renovadas
una especie de tul de enamoradas.
Pero mira, ya no son tan sólo bellas
unas alas les brotan y que va y que vuelan
y que va y que vuelan y que ya vuelan
y tantas flores blancas que ahora son paz, paz,
lo más, palomas mensajeras-
-------------------------------------------
Close to my window there’s a tree
It has white flowers in large branches
Its perfume inspires to this morning
To leave the Thrush bird, truly sing.
And freedom turns bird and its
Generosity turns voice and the
Thrush bird, a grain of salt,
In seas of primrose kindness
And there are flowers, renewed
In some kind of brides tulle.
Please watch: they no longer are only beautiful:
some wings are sprouting on them and they go
and fly and go and fly and already they fly and so
many white flowers that now are peace, peace,
more, saying no more: messenger doves .

5.09.2009

L A PAZ Y OTRAS PREOCUPACIONES EMPRESARIALES QUE SE LE VINCULAN

: ALGUNAS REFLEXIONES de un MENSAJERO de la CULTURA de la PAZ

(De la abstracción al respeto de cada especificidad humana)El filósofo Gabriel MARCEL, quien mi amigo el filósofo de Dominica JY JOLIF estudió me para iniciar a filosofía en los años 70 presentó un análisis eficaz del espíritu de abstracción en una prueba “el espíritu de abstracción factor de guerra”.

Entonces, que la necesidad de desarrollar y manejar conceptos abstractos es indispensable para la actividad intelectual, empujadas en su paroxismo, las abstracciones que se derivan, pueden ser e fino de cuenta de los conceptos privados de toda sustancia concreta.

Para él, la gasolina precede la existencia. Mencionaba para los filósofos, la necesidad de sumergirse en el mundo que los rodea y hacía hincapié en la importancia del diálogo de persona a persona.

El espíritu de abstracción, a menudo se acompaña de un carácter personal y se señala de una ideología que implica una reducción dépréciative. Una vez transformadas en conceptos abstractos, las personas representativas de la diversidad cultural se convierten en el otros, el diferentes: el sionista, el comunista, el capitalista, el sionista, el fundamentalista, el islamista, etc y esto, antes de ser una realidad humana compleja y socializar.

Ahora bien si es cierto que son las estructuras de la sociedad que se vuelven enajenando y opresivas a veces, y que es necesario transformar, hay para eso una revolución del espíritu individual y colectiva, y desde este punto de vista, sin ser exclusivas, las academias de armonía preconizadas por Léo SEMASHKO y el grupo paz y armonía, constituyen un medio necesario y adaptado.

Come lo escribió Max WEBER, dan su sociología de las religiones: “son los intereses materiales e idéels y no las ideas que controlan directamente la acción de los hombres.

La definición de un nuevo método de civilización es el orden del día; método, que organiza de competir de humanidad entre los distintos continentes.

La ONU, en este sentido, debería conceder una mayor parte en su funcionamiento al encuentro con la sociedad civil y no limitarse a los intercambios intergubernamentales.

Reconoce a las ONG (organizaciones no gubernamentales) no deberían ya ser confinadas al papel de observador, pero socios indispensables escuchados y respetados en la instancia.

A partir de los esfuerzos de los Presidentes OBAMA y MEDVEDEV, para la reducción de las existencias de armas nucleares, la idea de la abolición de las armas nucleares debe-ser realmente se preveía con el diálogo como medio para el éxito de:

- El éxito de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague el 11/11 al 12/12/2009.

- La expiración del Tratado de reducción de las armas estratégicas (START 1) el 5 de diciembre de 2009.

- El éxito en enero de 2010, de la cumbre global dice 0, con la participación de dirigentes políticos y la sociedad civil. El objetivo, debe-ser el reunir la opinión pública en torno a un acuerdo comprobable de la abolición de las armas nucleares.

¿- Mayo de 2010? La conferencia de revisiones del Tratado de no profileración de las armas nucleares; con el cumplimiento de su artículo VI. Sería necesario esfuerzos serios para el desarme por parte de los Estados, partes involucradas del TNP, e incluir Estados actualmente no signatarios.

En esta fase, aprovecho para decir, esto, mientras que en agosto de 2010 van a celebrarse en Hiroshima luego a Nagasaki, los tristes 65 e aniversario de los bombardeos atómicos. Propongo, que las ciudades de Hiroshima y Nagasaki reciben en 2010 el Premio Nobel de la paz. ¿Por qué esta propuesta?

En del 65 e aniversario, bien de estos supervivientes tendrán entre 80 y 90 años. Bien de ellos, se alcanzan de enfermedades o lesiones en consecuencia de estos horribles bombardeos. En 2015, deberán poco serse aún en vida, y quizá, serán entonces todos los desaparecidos. ¿Es necesario dar a la nueva generación la importancia del deber de memoria, y es necesario alquilar el dinamismo para la paz de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, así, que del centro mundial de la paz en Hiroshima?Este precio constituiría como un compromiso moral de la humanidad para este: “más nunca eso “yendo sin el sentido del desarme.

En 2011, debe celebrarse la 4.o conferencia de las Naciones Unidas sobre los países no desarrollados. Conviene velar por el impulso, para la realización de los objetivos de la cumbre del milenio para el desarrollo. Recordemos, que para la UNESCO, la pobreza constituye un ataque fundamental a los derechos humanos.

Recuerdo el vencimiento de 2015: reducir a una mitad la pobreza, combatir el VIH/SIDA, y garantizar la educación primaria” para todos.El 31 de diciembre de 2012, va a expirar, el primer tiempo de compromiso del protocolo de Kioto. Ya es necesario prever la elaboración de normas a escala mundial. La ONU se sentiría en el deber crear a una agencia de la energía duradera, perseguidora y enriquecedora el trabajo del IRENA y el IPEEC, esto, para que la cooperación internacional en cuanto a política energética se vuelva de verdad universal el nivel del planeta.ESTE DÍA, no hice más que alistar algún lo que está en juego del pasar a ser de la humanidad.Copyright Guy CREQUIE

Escritor francés y cantante lírico para la paz

Docteur Honoris Causa de la Academia mundial de la cultura y las artes

Mensajero de la cultura de la paz del Manifiesto 2000 popularizado por la UNESCO.

blog http://guycrequie.blogspot.com